تاریخ شروع

00:00

یکشنبه - 1401/11/09

تاریخ پایان

00:00

دوشنبه - 1401/11/10

آدرس

Birmingham, UK

مخصوص برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1402

ارسال لینک ورود پس از ثبت نام   09125577318

قیمت دوره 1900 تا 2900 بنا به توان شما